Paula CIOARĂ
Posts By Paula CIOARĂ

Anunt angajare personal nedidactic

ANUNȚ

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi (3 posturi de îngrijitor + 1 post muncitor de întreținere) perioada nedeterminată și 1 post îngrijitor pe perioadă determinată

în data de 27.10.2020

În conformitate cu H.G. nr. 1027/2014 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Pitești organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante (3 posturi de îngrijitor + 1 post muncitor de întreținere) pe perioadă nedeterminata și un post temporar vacant  de îngrijitor până la 31.12.2021 sau până la întoarcerea titularului pe post.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

I.Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor prevăzute in HG 286/2011, cu modificările si completările ulterioare , sunt:

-         Sa fie cetațean român;

-         Sa cunoască limba româna scris și vorbit;

-         Sa aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         Capacitate deplină de exercițiu;

-         Sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale atestate ;

-         Sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         Sa îndeplinească condițiile de studii cerute pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, conform Legii nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

I. Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:

 • 4 posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post temporar vacant contractual.
 • nivelul studiilor:  - medii;

II. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

 • OPIS in 2 exemplare
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, in aceasta situatie cazierul judiciar si certificatul de integritate comportamentală depunandu-se pana la data angajării;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de selecție a dosarelor.

 

III. Probele de concurs:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19.10.2020, ora 15.00, la sediul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Pitești.

Selecția dosarelor de înscriere: 20.10.2020  -  ora 11.00

Proba practică: 27.10.2020 – ora 9.00

Interviu:   28.10.2020 - ora 9.00

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 53//2003 – Codul muncii, actualizată;
 • Ordinul nr. 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
 • Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății  nr. 1456 din 25.08.2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 787 din 28 august 2020;
 • Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ   emise de Ministerul Educaţiei Naționale, martie 2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul unității, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti, str. Zimbrului nr. 3, în perioada 05.10.2020-16.10.2020, luni-vineri - orele 9:00- 15:00

Informații suplimentare la sediul unității.

Persoana de contact: Dumitrescu Ana - tel. 0248. 276. 340, de luni pana vineri intre orele 9.00-15.00

Probele de concurs și datele în care se vor desfășura sunt următoarele:

ETAPA DE CONCURS

DATA/PERIOADA

Publicarea concursului

01.10.2020

Depunerea dosarelor

05.10.2020 - 19.10.2020

Selectia dosarelor

20.10.2020, ora 11.00

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

20.10.2020, ora 12.00

Depunerea contestatiilor în urma selecției dosarelor

20.10.2020, ora 12.00-14.00

Afisarea rezultatelor în urma contestatiilor selecției dosarelor

20.10.2020, ora 15.00

Proba practică

27.10.2020, ora 9.00

Afișarea rezultatelor în urma probei practice

27.10.2020, ora 14.00

Depunerea contestatiilor în urma rezultatelor de la proba practică

27.10.2020, ora 14.00-16.00

Afișarea rezultatelor în urma contestatiilor rezultatelor de la proba practică

27.10.2020, ora 17.00

Proba de interviu

28.10.2020, ora 9.00

Afișarea rezultatelor la interviu

28.10.2020, ora 12.00

Depunerea contestatiilor în urma rezultatelor de la interviu

28.10.2020, ora 12.00-14.00

Afișarea rezultatelor în urma contestatiilor rezultatelor de la interviu

28.10.2020, ora 15.00

Afișarea rezultatelor finale

29.10.2020, ora 16.00